ΕΝΗΓΜΑ

 

Νομοθεσία

Διεθνείς Οργανισμοί
 
Σε ολόκληρο τον κόσμο, διεθνείς οργανισμοί και χώρες έχουν προχωρήσει στη θέσπιση ορίων έκθεσης του γενικού πληθυσμού και των εργαζομένων σε μη ιοντίζουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
 
Οι περισσότερες χώρες στην Ευρώπη χρησιμοποιούν τις οδηγίες έκθεσης που αναπτύχθηκαν από τη Διεθνή Επιτροπή για την Προστασία από τη Μη-Ιοντίζουσα Ακτινοβολία (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP).
 
Η ICNIRP είναι ανεξάρτητη επιστημονική οργάνωση, μεγάλου κύρους που ασχολείται με την προφύλαξη των ανθρώπων από τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες (όπως είναι αυτές που χρησιμοποιούνται στα συστήματα κινητής τηλεφωνίας). Ο ΅η κυβερνητικός αυτός οργανισμός, που αναγνωρίζεται επισήμως από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health Organization, WHO), το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτιμά τα επιστημονικά αποτελέσματα στους τομείς της επιδημιολογίας, της ιατρικής, της βιολογίας, της φυσικής και της μηχανικής σε όλο τον κόσμο.
 
Η ICNIRP ανακοινώνει οδηγίες που προτείνουν όρια για την έκθεση, τα οποία αναθεωρούνται και ενημερώνονται περιοδικά, όταν κρίνεται απαραίτητο. Οι πλέον πρόσφατες οδηγίες της ICNIRP δημοσιεύτηκαν το 1998 και έχουν υιοθετηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (Commission Europeen de Normalisation Electrotechnique, CENELEC) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
 
Οι οδηγίες της ICNIRP αποτελούν τη βάση και της ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία του κοινού από την έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

 
Ευρωπαϊκή Ένωση
 
Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν σχετικής εισήγησης της επιστημονικής επιτροπής καθοδήγησης επί διεπιστημονικών θεμάτων, υιοθέτησε τα όρια για την προστασία του κοινού της Διεθνούς Επιτροπής για την Προστασία από τις Μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες και εξέδωσε τη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0Ηz – 300GHz)», L 199 (1999/519/EC), 30-7-1999. 
 
 
Ελληνική Νομοθεσία
 
Στην Ελλάδα, οι δύο Νόμοι που αφορούν στην προστασία του κοινού από ΅η ιοντίζουσα ακτινοβολία είναι η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ' αριθ. 53571/3839, «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστη΅ένων στην ξηρά», (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000) και ο Νόμος 3431/2006 «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 13/Α/3-2-2006, ’ρθρο 31).
 
Με την Κοινή Απόφαση 53571/3839 εισάγονται στην Ελληνική Νομοθεσία τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έκθεση του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και ορίζονται μηχανισμοί ελέγχου για τα επίπεδα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπεται από τους σταθμούς κεραιών όλων των ειδών. 
 
Με τον Νόμο 3431, τα Ελληνικά όρια για την έκθεση του κοινού τίθενται στο 70% των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλους τους σταθμούς κεραιών, και στο 60% των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όσους σταθμούς κεραιών βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από τις εγκαταστάσεις από την περίμετρο των κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών, νοσοκομείων και γηροκομείων.
© 2024 Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας All rights reserved
Το website δημιουργήθηκε με την υποστήριξη της Diageo
created by overron  |   incom cms  |   web promotion