Η Εταιρία

 

Καταστατικό

ΙΔΡΥΣΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΕΚΠΠΥ)

Η Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας (ΕΕΚΠΠΥ) ιδρύθηκε το 1988, από μια ομάδα ιατρών, παιδαγωγών, νοσηλευτών, επισκεπτών υγείας με κοινά ενδιαφέροντα για τη ψυχική, σωματική και κοινωνική υγεία του παιδιού, με χαρακτήρα μη κερδοσκοπικό. Σκοπός της Εταιρίας είναι η έρευνα σε θέματα κοινωνικής παιδιατρικής και προαγωγής της υγείας του παιδικού πληθυσμού της χώρα μας με μεθόδους κοινωνικής ενεργοποιήσεως και κοινοτικής αλληλεγγύης. Η ΕΕΚΠΠΥ έχει αποκλειστικά επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς, γνωμοδοτικούς και ερευνητικούς σκοπούς και πλαισιώνεται από περισσότερα από 430 μέλη από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους και κοινωνικά στρώματα που έχουν ενεργό συμμετοχή στις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Σωματείου.Έδρα της Εταιρίας είναι η Αθήνα και υπάρχουν παραρτήματα στη Θεσσαλονίκη, την Κέρκυρα, τη Θεσσαλία και τη Ρόδο. Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρίας-παράρτημα Αθηνών είναι η Kαθηγήτρια Προληπτικής Ιατρικής & Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κα. Ε. Πετρίδου και Επίτιμο Μέλος ο Ακαδημαϊκός-Καθηγητής Πανεπιστημίων Αθηνών και Harvard, κος Δ. Τριχόπουλος.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία
"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ"

ΑΡΘΡΟ 1.

Επωνυμία -Έδρα.

Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ" με έδρα την Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 2.

Σκοπός

Σκοπός του Σωματείου είναι η έρευνα σε θέματα κοινωνικής παιδιατρικής και αγωγής της υγείας του παιδικού πληθυσμού της χώρας μας με μεθόδους διαφωτίσεως, κοινωνικής ενεργοποιήσεως και κοινοτικής αλληλεγγύης.

Το Σωματείο έχει αποκλειστικά επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς, γνωμοδοτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 3.

Μέσα

Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου είναι:

α. η συστηματική παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων όσον αφορά στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
β. η υποβοήθηση της έρευνας και εκπαιδεύσεως στον τομέα αυτόν.
γ. η συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που ενδιαφέρονται για τα θέματα αυτά (οργανώσεις, σύλλογοι, ιδρύματα).
δ. η οργάνωση διαλέξεων, δημοσίων συζητήσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων σχετικών εκδηλώσεων, η έκδοση επιστημονικού περιοδικού ή περιοδικών δημοσιευμάτων και η δημιουργία εξειδικευμένης βιβλιοθήκης και ειδικού αρχείου πληροφόρησης.
ε. η ίδρυση κέντρων ή ειδικών τμημάτων έρευνας.
στ. η συνεργασία ή η διασύνδεση με διεθνείς οργανισμούς ή αλλοδαπές οργανώσεις, ενώσεις ή ιδρύματα και η συμμετοχή σε σχετικά συνέδρια.
ζ. η σύσταση τμημάτων του σωματείου σε μεγάλα επαρχιακά κέντρα.
η. κάθε πρόσφορο μέσο, κατά την κρίση του διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως, για την πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 4.

Μέλη.

Το Σωματείο αποτελείται από τακτικά μέλη, επίτιμα μέλη, αντεπιστέλλοντα μέλη και μη τακτικά μέλη.

α. τακτικά μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν οι αποδεχόμενοι τους σκοπούς του, εφόσον με την επαγγελματική ή και γενικότερης φύσεως δραστηριότητά τους συντελούν στην προαγωγή των ανωτέρων σκοπών. Τακτικά μέλη επίσης μπορούν να γίνουν και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ιδίως οργανισμοί, ιδρύματα ή σωματεία.

β. επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν άτομα, ημεδαποί και αλλοδαποί, οι οποίοι προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο στο πλαίσιο των σκοπών του εξ αιτίας της γενικής προσφοράς τους σχετικά με τους σκοπούς του Σωματείου, κατά την κρίση εκάστοτε του Δ.Σ.

γ. αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να γίνουν κάτοικοι από την επαρχία ή το εξωτερικό.

δ. μη τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν νεώτεροι επιστήμονες, οι οποίοι επιζητούν κυρίως την εκπαίδευση ή την ενημέρωση σχετικά με τους σκοπούς του Σωματείου.

Η εγγραφή τακτικού, αντεπιστέλλοντος και μη τακτικού μέλους εγκρίνεται μετά από αιτιολογημένη πρόταση τριών τουλάχιστον τακτικών μελών του Σωματείου και αίτηση του ενδιαφερομένου. Και αφού λάβει πλήρη γνώση των σκοπών του Σωματείου και κάθε διατάξεως του καταστατικού, τους όρους του οποίου θα αποδέχεται ανεπιφυλάκτως. Απαιτείται δε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Σε περίπτωση απορρίψεως της αιτήσεως έχει δικαίωμα ο ενδιαφερόμενος να προσφύγει στην Γενική Συνέλευση του Σωματείου, η οποία και κρίνει αμετακλήτως.

Για την ανακήρυξη επιτίμου μέλους απαιτείται πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μέλος δύναται να διατηρεί την ιδιότητα και τακτικού και επιτίμου και ισοβίου επιτίμου μέλους αν πληροί τις προϋποθέσεις για την κατάληψη κάθε ιδιότητος. Δικαιώματα και οι υποχρεώσεις αυτών των μελών έχουν κατά τους προαναφερόμενους όρους.

ΑΡΘΡΟ 5.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών.

α. Τα τακτικά, αντεπιστέλλοντα και μη τακτικά μέλη υποχρεούνται να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου αναλόγως με τις δυνατότητες τους, να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις αυτού, να καταβάλλουν ανελλιπώς τις συνδρομές τους και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

Τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο παρίστανται με δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των μελών, λαμβάνουν λόγο, υποβάλλουν προτάσεις, ασκούν διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν μετά από εξάμηνο και του εκλέγεσθαι στην διοίκηση μετά από έτους από την διαγραφή τους. Τα νομικά πρόσωπα μέλη του Σωματείου μετέχουν στις εργασίες όπου διά του σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσώπου τους ή και δι΄ άλλου φυσικού προσώπου που ορίζεται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο με απλή εξουσιοδότηση του κατά το καταστατικό ή του νόμου εκπροσώπου του.

β. Τα επίτιμα μέλη στερούνται του δικαιώματος ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, έχουν όμως δικαίωμα να μετέχουν στις συζητήσεις. Δεν καταβάλλουν συνδρομή.

γ. Αντεπιστέλλοντα και μη τακτικά μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Αντεπιστέλλοντα και μη τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να απευθύνονται εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο, να υποβάλλουν προτάσεις που θα αποσκοπούν στην καλύτερη λειτουργία του Σωματείου.

Αντεπιστέλλοντα και μη τακτικά μέλη έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τα τακτικά μέλη. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να κριθεί για ιδιαίτερους λόγους αύξηση συνδρομής για ορισμένα μέλη, λ.χ. για τα αντεπιστέλλοντα μέλη, εξαιτίας των ταχυδρομικών τελών ή άλλων λόγων ή και μείωση της συνδρομής για μη τακτικά μέλη, ιδίως όταν είναι φοιτητές.

ΑΡΘΡΟ 6.

Αποχώρηση μελών.

Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει ελεύθερος από το Σωματείο, μετά από δήλωσή του που υποβάλλεται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται στην καταβολή της συνδρομής του έτους κατά το υποβλήθηκε η δήλωση περί αποχωρήσεως, άλλως η δήλωσή του περί αποχωρήσεως θεωρείται ως μη δεδομένη και είναι ανενεργός, εκτός αν άλλως αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 7.

Διαγραφή μελών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του δικαιούται να διαγράψει από το Σωματείο κάθε μέλος το οποίο δεν συμμορφούται προς τις διατάξεις του καταστατικού ή προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου ή ενεργεί κατά τρόπο παραβλάπτοντα ηθικώς ή υλικώς τα συμφέροντα του Σωματείου ή διαπράττει ατιμωτικό αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου.

Αν το παράπτωμα του μέλους είναι μικρότερης σημασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να επιβάλλει σε αυτό, αναλόγως της βαρύτητας του παραπτώματος τις ακόλουθες ποινές:

α) γραπτή επίπληξη

β) αποβολή μέχρι ένα χρόνο.

Κατά της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή ποινής έχει δικαίωμα το μέλος να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση, η οποία ψηφίζει με απόλυτη πλειοψηφία.

Επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφονται τα μέλη που καθυστερούν τις συνδρομές δύο ή περισσοτέρων ετών, μετά από έγγραφη ειδοποίησή τους. Το διαγραφέν μέλος το οποίο καταβάλλει τις καθυστερημένες εισφορές εντός εξαμήνου από τη διαγραφή του, επανεγγράφεται αυτοδικαίως στο Σωματείο μετά από αίτησή του, εκτός αν άλλως αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 8.

Πόροι:

Πόροι του Σωματείου είναι:

α. η εφ΄ άπαξ εισφορά για την εγγραφή των μελών, η οποία ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. η ετήσια συνδρομή των μελών η οποία ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. οι δωρεές, οι κληρονομικές, τα κληροδοτήματα, οι επιχορηγήσεις και κάθε άλλη εκούσια προσφορά μελών ή τρίτων.

δ. τα έσοδα από την περιουσία και από τις διάφορες εκδηλώσεις και ενέργειες του Σωματείου.

ε. κάθε άλλος νόμιμος πόρος.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου απονέμονται αναλόγως δωρεάς ποσού οι τίτλοι του ευεργέτη, του μεγάλου ευεργέτη, του φίλου, του σπόνσορα κ.ο.κ.

ΑΡΘΡΟ 9.

Όργανα

Όργανα του Σωματείου είναι α. η Γενική Συνέλευση. β. το Διοικητικό Συμβούλιο και γ. η Ελεγκτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 10.

Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση που αποτελείται από όλα τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη και εκπροσώπους των αντεπιστελλόντων και μη τακτικών μελών είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα. Η Γενική Συνέλευση ασκεί έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του Σωματείου. Αποκλειστική αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση έχει: α. να κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. β. να εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής και της Ελεγκτικής Επιτροπής. γ. να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, δ. να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού, ε. να αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου και στ. να ελέγχει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως κηρύσσει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλέγεται δε και γραμματέας, αποκλεισμένων των υποψηφίων για τα όργανα του Σωματείου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανάταση της χείρας. Για προσωπικά θέματα γίνεται μυστική ψηφοφορία μόνον αν ζητηθεί τέτοια και ληφθεί απόφαση από τη Γενική Συνέλευση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει ρητώς άλλη πλειοψηφία το καταστατικό ή ο νόμος. Η Γενική Συνέλευση ούτε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων δεν μπορεί να αποφασίσει για την προσθήκη θέματος σε ημερήσια διάταξη.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικώς μεν μία φορά μέσα στους τρεις πρώτους μήνες του χρόνου, εκτάκτως δε όταν το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσουν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών με έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία αναγράφονται τα συζητητέα θέματα. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα μήνα το βραδύτερο από την υποβολή της αιτήσεως. Στη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η σύγκλιση της Γενικής Συνελεύσεως μετά από αίτηση προς σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον των αντεπιστελλόντων και μη τακτικών μελών και όχι για πάνω από μία φορά κατά έτος και για θέμα που άμεσα τους αφορά.

Κατά την ετήσια τακτική Συνέλευση γίνεται η λογοδοσία, διοικητική και διαχειριστική, του Διοικητικού Συμβουλίου, η εξέταση του απολογισμού του διαρεύσαντος και του προϋπολογισμού του ερχόμενου χρόνου και του προγράμματος μελλοντικής δράσεως του Σωματείου καθώς και η συζήτηση των θεμάτων που περιλήφθησαν στην ημερήσια διάταξη από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά την ίδια τακτική Συνέλευση γίνεται ανά τετραετία η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτός προέδρου) και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Κάθε μέλος του Σωματείου, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που εκπροσωπούν νομικά πρόσωπα, το οποίο δικαιούται κατά τις προηγούμενες διατάξεις και επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή, υποβάλλει έγγραφη δήλωση πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία. Ο πίνακας των υποψηφίων τοιχοκολλάται στα γραφεία του Σωματείου. Αν δεν υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι για να καλύψουν τις προβλεπόμενες θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, ως και αριθμού αναπληρωματικών μελών, υποβάλλονται αυτοπροσώπως η από άλλα τακτικά μέλη απ΄ ευθείας στη Συνέλευση.

Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής ενεργείται με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία με φροντίδα της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής και ορίζεται μεταξύ των μελών του Σωματείου με απλή υπόδειξη της Γενικής Συνελεύσεως. Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται σε κοινό ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά. Ο δε εκλογέας ψηφίζει πέντε (5) μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο και τρεις (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή, βάζοντας στα ονόματα αυτών σταυρό προτιμήσεως. Εκλέγονται κατά σειράν οι σχετικώς πλειοψηφίσαντες, σε περίπτωση δε ισοψηφίας αποφασίζει ο κλήρος. Για την εκλογή συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή.

Οι προσκλήσεις για την Γενική Συνέλευση παραδίδονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στα μέλη δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση, τοιχοκολλώνται δε και στο γραφείο του Σωματείου. Οι προσκλήσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, αναγράφουν τον τόπο και χρόνο της συνεδριάσεως και της συνεδριάσεως και την ημερήσια διάταξη αυτής. Η Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτατη δεν δύναται να συζητήσει ή να αποφασίσει για θέματα που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη αυτής.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει νομίμως για όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίσταται το έν τέταρτο (1/4) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Αν δεν γίνει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται χωρίς άλλη πρόσκληση την αντίστοιχη ημέρα και ώρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε και αν είναι τα παρόντα μέλη. Είναι εκάστοτε στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις περιστάσεις αν μέλος του Σωματείου που κωλύεται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση θα έχει δικαίωμα ή όχι να αντιπροσωπευτεί από άλλο μέλος.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής αρκεί σχετική πλειοψηφία. Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού απαιτείται η παρουσία του ημίσεως τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Η ίδια απαρτία και πλειοψηφία απαιτείται για να αποφασισθεί η τύχη της περιουσίας του Σωματείου.

Για την διάλυση του Σωματείου απαιτείται ομοφωνία της Γενικής Συνελεύσεως με πλειοψηφία των 4/5 των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών.

ΑΡΘΡΟ 11.

Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Επιτυχόντες θεωρούνται εκείνοι οι πέντε που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Οι δε τρεις επόμενοι εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, και παρατείνεται μέχρι την εκλογή της νέας διοικήσεως και οπωσδήποτε όχι πάνω από τρίμηνο, εκτός αν για ανυπέρβλητο κώλυμα δεν είναι δυνατή η έγκαιρη σύγκλιση της Γενικής Συνελεύσεως για τη διενέργεια εκλογών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκαλείται μέσα σε δέκα μέρες από την ημέρα των εκλογών από τον πλειοψηφίσαντα, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τις αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία, Ειδικό Γραμματέα.

Τα τυχόν παραιτούμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας. Ως παραίτηση θεωρείται και η αδικαιολόγητη απουσία μέλους από τέσσερεις συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικώς μεν μία φορά το μήνα, εκτάκτως δε όταν υπάρχει ανάγκη ή το ζητήσουν τέσσερα μέλη αυτού, οπότε ο πρόεδρος υποχρεούται να το συγκαλέσει εντός μίας εβδομάδας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντες ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος, ο γενικός ή ειδικός γραμματέας και άλλο ένα μέλος.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα μέλη που πήραν μέρος σε αυτές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Σωματείο και διαχειρίζεται την περιουσία του. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στο Σωματείο, ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στη φύση και στο σκοπό του, εκτός από εκείνες για τις οποίες έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση είτε από το νόμο είτε από το καταστατικό. Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και παύει το προσωπικό του Σωματείου καθορίζοντας ταυτοχρόνως και τις αρμοδιότητες του. Καταρτίζει και εγκρίνει τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του Σωματείου. Προσδιορίζει γενικά τις δαπάνες. Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό. Αποδέχεται δωρεές, κληρονομιές και κληροδοτήματα. Αποφασίζει για την εγγραφή ή διαγραφή μελών ή την επιβολή πειθαρχικών ποινών. Αποφασίζει για τον καθορισμό και απονομή τιμητικών διακρίσεων. Καθορίζει τον τρόπο εκπροσωπήσεως σε διάφορα συνέδρια και όρους συνεργασίας με άλλες οργανώσεις. Προβαίνει στη σύσταση επιτροπών που το υποβοηθούν στο έργο του ή άλλων συλλογικών οργάνων (ομάδων εργασίας κλπ.) από μέλη αυτού ή μέλη του Σωματείου ή και άλλα τρίτα πρόσωπα καθορίζοντας τη θητεία και τον τρόπο λειτουργίας τους.

Με ειδικές αποφάσεις του που λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων αυτού σε ένα ή περισσότερα μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 12.

Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής έως ότου εγκριθεί το Σωματείο από το πρωτοδικείο και δημοσιευθεί και του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί το Σωματείο έναντι τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, ενώπιον διοικήσεως, των δικαστηρίων και πάσης άλλης αρχής. Παρέχει ειδική και γενική εντολή εκπροσωπήσεως του Σωματείου και δύναται να τις ανακαλεί. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του. Προεδρεύει στις Γενικές Συνελεύσεις, ακόμη και όταν γίνονται αρχαιρεσίες. Υπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, τα εντάλματα πληρωμών και τις εντολές εισπράξεως χρημάτων μαζί με τον Ταμία, και γενικά κάθε εξερχόμενο έγγραφο. Δικαιούται να παρίστανται σε όλες τις επιτροπές, τμήματα, ομάδες κλπ. του Σωματείου.

Σε περίπτωση απουσίας του τον αναπληρεί ο αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 13.

Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τις υπηρεσίες του Σωματείου. Φροντίζει για την εφαρμογή του καταστατικού, των εσωτερικών κανονισμών, καθώς και για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Εισηγείται τις υποθέσεις του Σωματείου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο μαζί με τον Πρόεδρο. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τη λογοδοσία πάνω στα πεπραγμένα. Συντάσσει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως. Τηρεί την αλληλογραφία, το πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων και το μητρώο των μελών και επιβλέπει τα λογιστικά βιβλία εσόδων και εξόδων.

Τον Γενικό Γραμματέα αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο Ειδικός Γραμματέας, ο οποίος και τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας του στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 14.

Ταμίας.

Ο ταμίας εκτελεί τον προϋπολογισμό, διαχειριζόμενος το ταμείο του Σωματείου και έχοντος την ευθύνη για κάθε οικονομική ανωμαλία. Εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκδίδοντας τις σχετικές αποδείξεις εισπράξεως. Ενεργεί τις πληρωμές με βάση τα εντάλματα ή εντολές που έχει υπογράψει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για κάθε δαπάνη πέρα από τις τακτικές και συνηθισμένες, για τις οποίες υπάρχει ήδη γενική σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργεί μετά από ειδική απόφαση και εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης ο Ταμίας φροντίζει για την κατάθεση των χρημάτων του Σωματείου τα οποία δεν είναι απαραίτητα για τις τρέχουσες ανάγκες, οι οποίες καθαρίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε αναγνωρισμένη Τράπεζα ή Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Τα χρήματα μπορεί να αναλαμβάνει ή ο Πρόεδρος ή ο Ταμίας, αρκούσης της απλής υπογραφής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Τηρεί τα λογιστικά βιβλία που έχουν σχέση με το Ταμείο, εκδίδει πρόχειρο λογαριασμό εσόδων και εξόδων μια φορά το μήνα και εκτάκτως όταν ζητηθεί τούτο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Καταρτίζει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό του επομένου και του τρέχοντος έτους, που υποβάλλονται στην ετήσια τακτική συνέλευση. Επίσης ο Ταμίας υποχρεούται να παρουσιάζει στην Ελεγκτική Επιτροπή όλα τα ταμειακά βιβλία και τα δικαιολογητικά της διαχειρίσεως του οποτεδήποτε του ζητηθούν.

Όταν ο Ταμίας απουσιάζει τον αντικαθιστά ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανατεθούν ορισμένες αρμοδιότητες του ταμία και σε υπηρεσιακό όργανο του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 15.

Ελεγκτική Επιτροπή.

Ο έλεγχος της διαχειρίσεως και η εποπτεία της δράσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται σε τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται όταν και όπως το Διοικητικό Συμβούλιο, με τετραετή θητεία. Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας και δύο αναπληρωματικά από τους επιλαχόντες, κατά σειρά επιτυχίας. Η Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρο μεταξύ των μελών της, ο οποίος διευθύνει και τις εργασίες της.

Η επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση και τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς τη νομιμότητά τους και συντάσσει σχετική έκθεση την οποία υποβάλλει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.

-Ελεγκτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε και το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δώσει, οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο ή πληροφορία το οποίο κρίνεται σκόπιμο για την άσκηση του ελεγκτικού της έργου.

ΑΡΘΡΟ 16

Σφραγίδα

Το Σωματείο έχει σφραγίδα σχήματος κυκλικού, η οποία εκτός από την επωνυμία του έχει και συμβολική ένδειξη, η οποία θα αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 17

Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα πάντοτε με το πνεύμα του παρόντος καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 18

Μεταβατικές διατάξεις

α. Μέχρι την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να γίνει το βραδύτερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία αναγνωρίσεως του Σωματείου, καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί η συγκροτηθείσα από τους ιδρυτές πενταμελής προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή με πρόεδρο την Ελένη Πετρίδου του Θεμιστοκλέους, παιδίατρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Κυβέλης, αρ. 31.

β. Κατά την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μετά την δικαστική αναγνώρισή του, δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα ιδρυτικά μέλη και όλα εκείνα τα οποία εν τω μεταξύ θα εγγραφούν, μετά από απόφαση της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής. Κατά την εκλογή αυτή δεν ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί του άρθρου 5 παρ. 2 εδ. 1 του παρόντος καταστατικού.

γ. Το παρόν καταστατικό, το οποίο αποτελείται από δέκα οκτώ συνολικώς άρθρα ψηφίστηκε ομόφωνα στις 15-4-88 από τα ιδρυτικά μέλη τα οποία υπογράφουν.

© 2023 Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας All rights reserved
Το website δημιουργήθηκε με την υποστήριξη της Diageo
created by overron  |   incom cms  |   web promotion