Η Εταιρία

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αιτούμαι στην εγγραφή μου αφού έχω διαβάσει το καταστατικό της εταιρίας. Παρακάτω θα βρείτε το άρθρο 4 και 5 που αφορά τα μέλη της εταιρίας.

Έντυπο αίτησης εγγραφής νέου μέλους


Παρακαλώ αφού συμπληρώσετε την αίτηση να αποσταλεί στο παρακάτω email: alalexop@med.uoa.gr

Η Εταιρία επίσης δέχεται αιτήσεις για εγγραφές νέων μελών στην εξής διεύθυνση:

Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας
Ωκεανίδων 15, Τ.Κ. 11745 Αθήνα
Τηλ.: 210-7462187 Fax.:210- 7462105
E-mail: alalexop@med.uoa.gr


ΑΡΘΡΟ 4.

Μέλη.

Το Σωματείο αποτελείται από τακτικά μέλη, επίτιμα μέλη, αντεπιστέλλοντα μέλη και μη τακτικά μέλη.

α. τακτικά μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν οι αποδεχόμενοι τους σκοπούς του, εφόσον με την επαγγελματική ή και γενικότερης φύσεως δραστηριότητά τους συντελούν στην προαγωγή των ανωτέρων σκοπών. Τακτικά μέλη επίσης μπορούν να γίνουν και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ιδίως οργανισμοί, ιδρύματα ή σωματεία.

β. επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν άτομα, ημεδαποί και αλλοδαποί, οι οποίοι προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο στο πλαίσιο των σκοπών του εξ αιτίας της γενικής προσφοράς τους σχετικά με τους σκοπούς του Σωματείου, κατά την κρίση εκάστοτε του Δ.Σ.

γ. αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να γίνουν κάτοικοι από την επαρχία ή το εξωτερικό.

δ. μη τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν νεώτεροι επιστήμονες, οι οποίοι επιζητούν κυρίως την εκπαίδευση ή την ενημέρωση σχετικά με τους σκοπούς του Σωματείου.

Η εγγραφή τακτικού, αντεπιστέλλοντος και μη τακτικού μέλους εγκρίνεται μετά από αιτιολογημένη πρόταση τριών τουλάχιστον τακτικών μελών του Σωματείου και αίτηση του ενδιαφερομένου. Και αφού λάβει πλήρη γνώση των σκοπών του Σωματείου και κάθε διατάξεως του καταστατικού, τους όρους του οποίου θα αποδέχεται ανεπιφυλάκτως. Απαιτείται δε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Σε περίπτωση απορρίψεως της αιτήσεως έχει δικαίωμα ο ενδιαφερόμενος να προσφύγει στην Γενική Συνέλευση του Σωματείου, η οποία και κρίνει αμετακλήτως.

Για την ανακήρυξη επιτίμου μέλους απαιτείται πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μέλος δύναται να διατηρεί την ιδιότητα και τακτικού και επιτίμου και ισοβίου επιτίμου μέλους αν πληροί τις προϋποθέσεις για την κατάληψη κάθε ιδιότητος. Δικαιώματα και οι υποχρεώσεις αυτών των μελών έχουν κατά τους προαναφερόμενους όρους.

 

ΑΡΘΡΟ 5.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών.

α. Τα τακτικά, αντεπιστέλλοντα και μη τακτικά μέλη υποχρεούνται να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου αναλόγως με τις δυνατότητες τους, να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις αυτού, να καταβάλλουν ανελλιπώς τις συνδρομές τους και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

Τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο παρίστανται με δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των μελών, λαμβάνουν λόγο, υποβάλλουν προτάσεις, ασκούν διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν μετά από εξάμηνο και του εκλέγεσθαι στην διοίκηση μετά από έτους από την διαγραφή τους. Τα νομικά πρόσωπα μέλη του Σωματείου μετέχουν στις εργασίες όπου διά του σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσώπου τους ή και δι΄ άλλου φυσικού προσώπου που ορίζεται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο με απλή εξουσιοδότηση του κατά το καταστατικό ή του νόμου εκπροσώπου του.
β. Τα επίτιμα μέλη στερούνται του δικαιώματος ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, έχουν όμως δικαίωμα να μετέχουν στις συζητήσεις. Δεν καταβάλλουν συνδρομή.
γ. Αντεπιστέλλοντα και μη τακτικά μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Αντεπιστέλλοντα και μη τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να απευθύνονται εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο, να υποβάλλουν προτάσεις που θα αποσκοπούν στην καλύτερη λειτουργία του Σωματείου.
Αντεπιστέλλοντα και μη τακτικά μέλη έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τα τακτικά μέλη. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να κριθεί για ιδιαίτερους λόγους αύξηση συνδρομής για ορισμένα μέλη, λ.χ. για τα αντεπιστέλλοντα μέλη, εξαιτίας των ταχυδρομικών τελών ή άλλων λόγων ή και μείωση της συνδρομής για μη τακτικά μέλη, ιδίως όταν είναι φοιτητές.

© 2024 Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας All rights reserved
Το website δημιουργήθηκε με την υποστήριξη της Diageo
created by overron  |   incom cms  |   web promotion